در بخش اول آزمون پی تی ای آکادمیک که بین 77 تا 93 دقیقه طول خواهد کشید، مهارت‌های اسپیکینگ و رایتینگ سنجیده می‌شود.

در بخش اسپیکینگ، مهارت شما برای تولید انگلیسی شفاهی در محیط‌های آکادمیک سنجیده می‌شود.

در بخش رایتینگ، از شما خواسته می‌شود پاسخ‌هایی را با گرامر و اسپلینگ صحیح در انگلیسی آکادمیک بنویسید.

بخش 1.1 (Speaking): Personal introduction

این بخش فرصتی است که شما اطلاعاتی را در مورد خودتان به موسسه‌ای که می‌خواهید نمره‌ی شما به آن ارسال شود ارائه دهید. شما 25 ثانیه فرصت خواهید داشت تا خود را آماده کنید و سپس 30 ثانیه برای ضبط پاسخ خود فرصت دارید. این بخش نمره‌دهی نمی‌شود اما به همراه گزارش نمره‌ی شما (score report) به موسسه‌ی انتخاب شده توسط شما ارسال می‌شود. شما فقط یک بار می‌توانید پاسخ خود را ضبط کنید.

بخش 1.2 (Speaking): Read aloud

 • فعالیت: یک متن روی صفحه نشان داده می‌شود. آن را بلند بخوانید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Reading & Speaking
 • طول سوال: تا 60 کلمه
 • زمان پاسخ: متغیر بر اساس طول متن

در این بخش شما باید یک متن را بلند بخوانید.

نشانگر وضعیت ضبط یک شمارش معکوس را تا باز شدن میکروفون نشان می‌دهد. شما، بر اساس طول متن، 30 تا 40 ثانیه فرصت دارید تا آماده شوید. یک صدای کوتاه خواهید شنید، بعد از صدا، بلافاصله شروع به صحبت کنید. قبل از باز شدن میکروفون شروع به صحبت نکنید چون صدای شما ضبط نخواهد شد.

شما باید واضح صحبت کنید و نیازی به عجله نیست. صحبت خود را قبل از اینکه نشانگر پیشرفت به انتها برسد پایان دهید. در پایان کلمه "Recording" به کلمه "Completed" تبدیل میشود.

شما فقط یکبار می‌توانید پاسخ خود را ضبط کنید.

نکته: اگر شما بیش از 3 ثانیه سکوت کنید، ضبط متوقف می‌شود.

بخش 1.3 (Speaking): Repeat sentence

 • فعالیت: پس از گوش دادن به یک جمله ضبط شده، جمله را تکرار کنید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Listening & Speaking
 • طول سوال: 3 تا 9 ثانیه
 • زمان پاسخ: 15 ثانیه

در این بخش شما باید جمله‌ای را که شنیده‌اید تکرار کنید.

صدا به شکل اتوماتیک پخش می‌شود. وقتی که صدا پایان یافت، میکروفون باز می‌شود و وضعیت ضبط "Recording" را نشان می‌دهد. بلافاصله شروع به صحبت کنید (صدای کوتاه نشانگر شروع ضبط وجود ندارد) و دقیقا همان چیزی را که شنیده‌اید تکرار کنید.

شما باید واضح صحبت کنید و نیازی به عجله نیست. صحبت خود را قبل از اینکه نشانگر پیشرفت به انتها برسد پایان دهید. در پایان کلمه "Recording" به کلمه "Completed" تبدیل میشود.

شما نمی‌توانید صدا را دوباره پخش کنید. شما فقط یک بار می‌توانید پاسخ خود را ضبط کنید.

بخش 1.4 (Speaking): Describe image

 • فعالیت: یک تصویر بر روی صفحه نمایش داده ‌می‌شود، تصویر را با جزئیات توصیف کنید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Speaking
 • طول سوال: -
 • زمان پاسخ: 40 ثانیه

در این بخش لازم است که تصویری را توصیف کنید.

نشانگر وضعیت ضبط یک شمارش معکوس را تا باز شدن میکروفون نشان می‌دهد. شما 25  ثانیه برای بررسی تصویر و آماده کردن پاسخ خود فرصت دارید. یک صدای کوتاه خواهید شنید، بعد از صدا، بلافاصله شروع به صحبت کنید. قبل از باز شدن میکروفون شروع به صحبت نکنید چون صدای شما ضبط نخواهد شد.

شما باید واضح صحبت کنید و نیازی به عجله نیست. صحبت خود را قبل از اینکه نشانگر پیشرفت به انتها برسد پایان دهید. در پایان کلمه "Recording" به کلمه "Completed" تبدیل میشود.

شما فقط یک بار می‌توانید پاسخ خود را ضبط کنید.

بخش 1.5 (Speaking): Re-tell lecture

 • فعالیت: بعد از گوش کردن یا نگاه کردن به یک Lecture، آن را با زبان خودتان بازگویی کنید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Listening & Speaking
 • طول سوال: تا 90 ثانیه
 • زمان پاسخ: 40 ثانیه

در این بخش لازم است که چیزی را که شنیده‌اید بازگو کنید.

صدا به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و ممکن است تصویری مرتبط با صدا را نیز ببینید. بعد از اتمام صدا شما 10 ثاینه فرصت دارید تا آماده شوید. نشانگر وضعیت ضبط یک شمارش معکوس را تا باز شدن میکروفون نشان می‌دهد. یک صدای کوتاه خواهید شنید، بعد از صدا، بلافاصله شروع به صحبت کنید. قبل از باز شدن میکروفون شروع به صحبت نکنید چون صدای شما ضبط نخواهد شد.

شما باید واضح صحبت کنید و نیازی به عجله نیست. صحبت خود را قبل از اینکه نشانگر پیشرفت به انتها برسد پایان دهید. در پایان کلمه "Recording" به کلمه "Completed" تبدیل میشود.

شما فقط یک بار می‌توانید پاسخ خود را ضبط کنید.

شما می‌توانید در هنگام پخش صدا از یادداشتی که در اختیارتان قرار می‌گیرد استفاده کنید.

بخش 1.6 (Speaking): Answer short question

 • فعالیت: پس از گوش دادن به یک سئوال با یک یا چند کلمه به آن پاسخ دهید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Listening & Speaking
 • طول سوال: 3 تا 9 ثانیه
 • زمان پاسخ: 10 ثانیه

در این بخش شما باید به یک سئوال با یک یا چند کلمه پاسخ دهید.

صدا به شکل اتوماتیک پخش می‌شود و ممکن است تصویری مرتبط با صدا را نیز ببینید. وقتی که صدا پایان یافت، میکروفون باز می‌شود و وضعیت ضبط "Recording" را نشان می‌دهد. بلافاصله شروع به صحبت کنید (صدای کوتاه نشانگر شروع ضبط وجود ندارد) و پاسخ سئوال را با یک یا چند کلمه بدهید.

شما باید واضح صحبت کنید و نیازی به عجله نیست. صحبت خود را قبل از اینکه نشانگر پیشرفت به انتها برسد پایان دهید. در پایان کلمه "Recording" به کلمه "Completed" تبدیل میشود.

شما نمی‌توانید صدا را دوباره پخش کنید. شما فقط یک بار می‌توانید پاسخ خود را ضبط کنید.

بخش 1.7 (Writing): Summarize written text

 • فعالیت: پس از خواندن یک متن، یک خلاصه یک جمله‌ای از متن بنویسید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Reading & Writing
 • طول سوال: تا 300 کلمه
 • زمان پاسخ: 10 دقیقه

در این بخش شما باید خلاصه‌ی متن را در یک جمله بنویسید.

شما 10 دقیقه برای نوشتن خلاصه خود فرصت دارید. مطمئن شوید که نکات اصلی متن را در یک جمله منفرد و کامل که از 75 کلمه بیشتر نیست بیان کرده‌اید. شمارشگر کلمات در انتهای صفحه تعداد کلماتی را که نوشته‌اید نشان می‌دهد.

شما می‌توانید از Cut | Copy | Paste برای ساختن خلاصه خود استفاده کنید. برای این کار بخش مورد نظر از پاسخ خود را انتخاب کرده و با left-click یکی از عملگرهای Cut | Copy | Paste را انتخاب کنید.

بخش 1.8 (Writing): Essay

 • فعالیت: یک مقاله 200 تا 300 کلمه‌ای بر اساس موضوع ارائه شده بنویسید.
 • مهارت‌های مورد ارزیابی: Writing
 • طول سوال: 2 تا 3 جمله
 • زمان پاسخ: 20 دقیقه

در این بخش شما باید یک مقاله استدلالی (argumentative essay) در پاسخ به سئوال مطرح شده بنویسید.

شما 20 دقیقه برای نوشتن مقاله خود فرصت دارید. شمارشگر کلمات در انتهای صفحه تعداد کلماتی را که نوشته‌اید نشان می‌دهد. مطمئن شوید که حداقل 200 کلمه و نه بیش از 300 کلمه می‌نویسید.

شما می‌توانید از Cut | Copy | Paste برای ساختن مقاله خود استفاده کنید. برای این کار بخش مورد نظر از پاسخ خود را انتخاب کرده و با left-click یکی از عملگرهای Cut | Copy | Paste را انتخاب کنید.