آزمون PTE Academic بر اساس Global Scale of English نمره‌دهی می‌شود و یک نمای دقیق از مهارت‌های شما ارائه می‌دهد. Global Scale of English با انواع گوناگون تست‌های متداول زبان انگلیسی قابل مقایسه است.

جدوال زیر مقایسه نمرات آزمون PTE Academic  را با آزمون‌های IELTS و TOEFL iBT نشان می‌دهد.

 

PTE Academic 30 | 36 | 42 | 50 | 58 | 65 | 73 | 79 | 83 | 86
IELTS 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9

PTE Academic 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 59 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84
TOEFL iBT 40-44 | 54-56 | 65-66 | 74-75 | 79-80 | 87-88 | 94 | 99-100 | 105 | 113 | 120

نتایج آزمون از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است.

  • اطلاعات فردی و تصویر شما
  • شماره ثبت آزمون و کد گزارش نتیجه (Test Registration ID & Score Report Code)
  • نمره نهایی
  • گزارش تفصیلی عملکرد (Detailed Breakdown of Performance)

نتایج آزمون شما دارای دو بخش است، یکی Overall Score و دیگری Skill Profile که خود از دو بخش Communicative Skills و Enabling Skills تشکیل شده است.

Overall Score نشان‌گر توان انگلیسی کلی شماست، این نمره بر اساس عملکرد شما در تمام بخش‌های آزمون محاسبه می‌شود و بین 10 تا 90 خواهد بود.

نمرات بخش Communicative Skills  (یعنی Listening | Reading | Speaking and Writing) بر اساس تمام سئوالاتی که این مهارت‌ها را می‌سنجند، چه به شکل تک مهارت و چه همراه با مهارت‌های دیگر، محاسبه می‌شود و بین 10 تا 90 خواهد بود.

نمرات بخش Enabling Skills (یعنی Grammar | Oral Fluency | Pronunciation | Spelling | Vocabulary | Written Discourse) بر اساس تمام سئوالاتی که این مهارت‌ها را می‌سنجند محاسبه می‌شود و بین 10 تا 90 خواهد بود.

نمایش نمرات به شکل نمودار شما را قادر می‌سازد تا نقاط قوت و ضعف خود را به سرعت مشاهده و ببینید که چگونه هر بخش به عملکرد کلی شما مربوط است.