بخش لیسنینگ آزمون تافل اینترنتی توانایی داوطلبان در فهم مکالمه‌ها و سخنرانی‌های انگلیسی را ارزیابی می‌کند و این موارد را شامل می‌شود:

  • درک پایه‌ای
  • درک عملگرا (نگرش و قطعیت گفتار) و ترکیب و متصل کردن اطلاعات

دو نوع سئوال در بخش لیسنینگ وجود دارد، سخنرانی و گفتگو و هر دو از زبان دانشگاهی بهره می‌برند.

  • 3 یا 4 سحنرانی که هر کدام 3 تا 5 دقیقه طول می‌کشد و دارای 6 سئوال است.
  • 2 یا 3 گفتگو با دو شرکت کننده که هر کدام 3 دقیقه طول می‌کشد و دارای 5 سئوال است.

برای پاسخگویی بهتر به سئوالات آزمون می‌توان یادداشت برداری کرد. بخش لیسنینگ 41 تا 57 دقیقه طول می‌کشد.