در ابتدای این Prompt دو دیدگاه مختلف در مورد یک موضوع مطرح میشود. معمولا این دو دیدگاه در دو جمله مجزا ارائه میشود و بعد از آن هم معمولا جمله ای مشابه "Discuss both views and give your opinion" را مشاهده خواهید کرد.

به مثال زیر توجه کنید:

Some people seek a lot of advice from family and friends when choosing their career. Others feel it is better to choose a career more independently. Discuss both views and give your opinion.

ساختار پاسخ

 • یک Introductory Paragraph که هر دو دیدگاه را نظر شخصی شما را منعکس میکند.
 • یک Body Paragraph برای هر کدام از Side ها که موضع آن Side را تبیین و توصیف میکند.
 • یک Conclusion که مواضع Side ها را Review میکند و نظر خود شما را نیز Reinforce میکند.

نکته ها

 • این Essay از نظر محتوایی کمی پیچیده است چون باید هم دو دیدگاه یا Side متفاوت را مورد بررسی قرار دهیم و هم اینکه دیدگاه خودمان را در مورد این دو دیدگاه بیان کنیم.
 • یک راه مناسب این است که ما در هر Body Paragraph یکی از دیدگاه های مطرح شده را بررسی کنیم و در پایان آن نیز دیدگاه خودمان را بیان کنیم.
 • دیدگاه شخصی ما میتواند عناصری از هر دو Side را در درون خود جای دهد ولی برای اجتناب از آشفتگی بهتر است که یک موضع مشخص را اتخاذ کنیم تا نظر خود ما هم در Essay به خوبی و بدون ابهام قابل تشخیص باشد.

 • People have different views about … / While in some ways it may seem reasonable to… /I personally believe that …
 • There are various reasons why it might be considered … / Furthermore, … / In theory, …
 • However, I agree with those who argue that … / One possible consequence of … /
 • In conclusion, it seems to me that it would be better, on balance,…

***

 • People have different views about how … / While … / I agree with those who believe … /
 • There are three key reasons why … /
 • However, I would argue that … / Alternatively, …
 • In conclusion,

***

 • It is true that … /
 • There are several reasons why … /
 • Despite the above arguments, I believe that … /
 • In conclusion, … / but in the long term … /

***

 • People have different views about … /
 • There are various reasons why people believe that … /
 • In spite of these arguments, I believe that … /
 • In conclusion, although it might seem … /

***

 • People have differing views with regard to … /
 • On the one hand, …
 • On the other hand, I believe that …
 • In conclusion, while …, I believe that …

***

 • People have different views about …,
 • There are two main reasons why it could be argued that …, / Firstly, … / Secondly, … /
 • However, I would agree with those who believe that … /
 • In conclusion, while there are some reasons to …

***

 • People have different views about …
 • -
 • On the other hand, I can understand the arguments against …
 • In conclusion, there are good reasons why

***

 • It is true that … / While I tend towards the viewpoint … / I would have to support …
 • On the one hand, there are clear ethical arguments against … /
 • On the other hand, reliable alternatives to … /
 • In conclusion, it seems to me that it would be wrong to …

***

 • I would argue that it is …
 • In terms of …
 • On the other hand, …
 • For the reasons mentioned above, it seems to me that …

***

 • People have different views …
 • On the one hand, it can be argued …
 • On the other hand, some people argue that …
 • In conclusion, it seems to me that …