کتابخانه پردیس تاک فهرستی کامل از بهترین و به روز ترین منابع آموزش زبان انگلیسی را به شکل رایگان در اختیار زبان‌آموزان علاقه مند قرار داده است. (جستجوی نام کتاب‌ها)

Course Books

American English File (3rd Edition) | Interchange (5th Edition) | Top Notch (3rd Edition) | Summit (3rd Edition) | Speakout (2nd Edition) | Cutting Edge (3rd Edition)

IELTS Books

Mindset for IELTS | Cambridge IELTS

Other Categories

Special Library

 

IELTS Essays From Examiners
Download American English File
Download Touchstone
Download Cutting Edge Third Edition
Free Download Summit
دانلود Solutions
Download Interchange fifth edition
دانلود کتاب Market Leader
Download Mindset for IELTS
Download Top Notch
Free Download Summit
دانلود مجموعه Cambridge IELTS
دانلود Cambridge IELTS 18 Academic
دانلود Cambridge IELTS 17 Academic
دانلود Cambridge IELTS 17 General Training
دانلود Cambridge IELTS 16 Academic
دانلود Cambridge IELTS 16 General Training
دانلود Cambridge IELTS 15 Academic
دانلود Cambridge IELTS 15 General Training
دانلود کتاب Understanding and Using English Grammar
دانلود کتاب Practical English Usage
An Introduction to the Grammar of English
دانلود کتاب Fundamentals of English Grammar
دانلود Basic English Grammar
دانلود کتاب A History of the English Language
دانلود کتاب A History of the English Language (Elly van Gelderen)
Modern French Grammar Third Edition
Modern Italian Grammar Third Edition
Modern German Grammar Third Edition
دانلود Oxford Word Skills Second Edition
Download Oxford Word Skills Intermediate
Download Oxford Word Skills Basic
Download Oxford Word Skills Advanced
Download Oxford Guide to English Grammar
Download When Bad Grammar Happens to Good People
دانلود کتاب Longman Collocations Dictionary
Download Just Enough English Grammar Illustrated
Grammar for English Language Teachers
Grammar and Vocabulary for Advanced
English For Everyone - English Grammar Guide
English Collocations in Use - Advanced
Download oxford modern english grammar free pdf
Download Collins Cobuild English Grammar pdf
The Complete Solution IELTS Writing
IELTS Writing Samples
Download Check Your English Vocabulary for IELTS
دانلود کتاب Speakout Advanced
دانلود کتاب Speakout Upper-Intermediate
دانلود کتاب Speakout Intermediate
دانلود کتاب Speakout Pre-intermediate
دانلود کتاب Speakout Elementary
دانلود کتاب Speakout Starter
American English File - Book 5
American English File - Book 4
American English File - Book 3
American English File - Book 2
American English File - Book 1
American English File - Starter
دانلود کتاب Summit 2
دانلود کتاب Summit 1
دانلود کتاب Top Notch Book 3
دانلود کتاب Top Notch Fundamental
دانلود کتاب Top Notch Book 1
دانلود کتاب Top Notch Fundamental
Download Mindset for IELTS 3
Download Mindset for IELTS 2
Download Mindset for IELTS 1
Download Mindset for IELTS - Foundation
دانلود Cutting Edge Advanced
دانلود Cutting Edge Upper Intermediate
دانلود Cutting Edge Intermediate
دانلود Cutting Edge Pre Intermediate
دانلود Cutting Edge Elementary
دانلود Cutting Edge Starter
دانلود کتاب Market Leader - Advanced
دانلود کتاب Market Leader - Upper Intermediate
دانلود کتاب Market Leader - Pre Intermediate
دانلود کتاب Market Leader - Pre Intermediate
دانلود کتاب Market Leader - Elementary
دانلود Solutions Advanced
دانلود Solutions Upper Intermediate
دانلود Solutions Intermediate
دانلود Solutions Pre-intermediate
دانلود Solutions Elementary