کتابخانه پردیس تاک فهرستی کامل از بهترین و به روز ترین منابع آموزش زبان انگلیسی را به شکل رایگان در اختیار زبان‌آموزان علاقه مند قرار داده است. (جستجوی نام کتاب‌ها)

Course Books

American English File (3rd Edition) | Interchange (5th Edition) | Top Notch (3rd Edition) | Summit (3rd Edition) | Speakout (2nd Edition) | Cutting Edge (3rd Edition)

IELTS Books

Mindset for IELTS | Cambridge IELTS

Other Categories

Special Library

 

Download Touchstone
Download Interchange fifth edition
Download American English File
Free Download Summit
Download Cutting Edge Third Edition
Download Mindset for IELTS
Download Top Notch
Free Download Summit
دانلود مجموعه Cambridge IELTS
دانلود Cambridge IELTS 17 Academic
دانلود Cambridge IELTS 16 Academic
دانلود Cambridge IELTS 15 General Training
دانلود Cambridge IELTS 15 Academic
دانلود کتاب A History of the English Language (Elly van Gelderen)
دانلود کتاب A History of the English Language
Modern French Grammar Third Edition
Modern Italian Grammar Third Edition
Modern German Grammar Third Edition
دانلود Oxford Word Skills Second Edition
Download Oxford Word Skills Intermediate
Download Oxford Word Skills Basic
Download Oxford Word Skills Advanced
Download Oxford Guide to English Grammar
Download When Bad Grammar Happens to Good People
Download Just Enough English Grammar Illustrated
Grammar for English Language Teachers
Grammar and Vocabulary for Advanced
English For Everyone - English Grammar Guide
English Collocations in Use - Advanced
Download oxford modern english grammar free pdf
Download Collins Cobuild English Grammar pdf
The Complete Solution IELTS Writing
IELTS Writing Samples
Download Check Your English Vocabulary for IELTS
دانلود کتاب Speakout Advanced
دانلود کتاب Speakout Upper-Intermediate
دانلود کتاب Speakout Intermediate
دانلود کتاب Speakout Pre-intermediate
دانلود کتاب Speakout Elementary
دانلود کتاب Speakout Starter
American English File - Book 5
American English File - Book 4
American English File - Book 3
American English File - Book 2
American English File - Book 1
American English File - Starter
دانلود کتاب Summit 2
دانلود کتاب Summit 1
دانلود کتاب Top Notch Book 3
دانلود کتاب Top Notch Fundamental
دانلود کتاب Top Notch Book 1
دانلود کتاب Top Notch Fundamental