کتابخانه پردیس تاک فهرستی کامل از بهترین و به روز ترین منابع آموزش زبان انگلیسی را به شکل رایگان در اختیار زبان‌آموزان علاقه مند قرار داده است. (جستجوی نام کتاب‌ها)

Course Books

American English File (3rd Edition) | Interchange (5th Edition) | Top Notch (3rd Edition) | Summit (3rd Edition) | Speakout (2nd Edition) | Cutting Edge (3rd Edition) | Family and Friends (2nd Edition| Headway (5th Edition) | Four Corners (2nd Edition) | Evolve

IELTS Books

Mindset for IELTS | Cambridge IELTS

Other Categories

Special Library | Collins | Express Series

 

دانلود کتاب Evolve
Download American English File
دانلود کتاب Headway
Download Touchstone
دانلود کتاب Viewpoint
Download Cutting Edge Third Edition
دانلود Solutions
Free Download Summit
Download Interchange fifth edition
دانلود کتاب Market Leader
Download Top Notch
Free Download Summit
دانلود کتاب Speak Now
دانلود Four Corners - ویرایش دوم
Download Mindset for IELTS
Family and Friends Second Edition
دانلود Tactics for Listening
دانلود کتاب Active Skills for Reading
Modern German Grammar Third Edition
دانلود مجموعه Cambridge IELTS
Modern Italian Grammar Third Edition
Modern French Grammar Third Edition
دانلود کتاب Collins Work on Your Phrasal Verbs
دانلود کتاب Key Words for Fluency Upper Intermediate
دانلود کتاب Key Words for Fluency Intermediate
دانلود کتاب Key Words for Fluency Pre Intermediate
دانلود Oxford Word Skills Second Edition
دانلود کتاب The Oxford Dictionary of English Grammar Second Edition
دانلود Longman Dictionary of American English
دانلود کتاب Ideas for IELTS
دانلود کتاب Work on your Idioms
Collins Reading for IELTS Second Edition
Collins Writing for IELTS Second Edition
Collins Speaking for IELTS Second Edition
Collins Listening for IELTS Second Edition
IELTS Essays From Examiners
Download Oxford Word Skills Intermediate
Common American Phrases
Collins Easy Learning Grammar and Punctuation
دانلود کتاب Understanding and Using English Grammar
دانلود کتاب Practical English Usage
An Introduction to the Grammar of English
دانلود کتاب Fundamentals of English Grammar
دانلود Basic English Grammar
دانلود کتاب A History of the English Language
دانلود کتاب A History of the English Language (Elly van Gelderen)
Download Oxford Word Skills Basic
Download Oxford Word Skills Advanced
Download Oxford Guide to English Grammar
Download When Bad Grammar Happens to Good People
دانلود کتاب Longman Collocations Dictionary
Download Just Enough English Grammar Illustrated
Grammar for English Language Teachers
Grammar and Vocabulary for Advanced
English For Everyone - English Grammar Guide
English Collocations in Use - Advanced
Download oxford modern english grammar free pdf
Download Collins Cobuild English Grammar pdf
The Complete Solution IELTS Writing
IELTS Writing Samples
Download Check Your English Vocabulary for IELTS
دانلود کتاب Speakout Advanced
دانلود کتاب Speakout Upper-Intermediate
دانلود کتاب Speakout Intermediate
دانلود کتاب Speakout Pre-intermediate
دانلود کتاب Speakout Elementary
دانلود کتاب Speakout Starter
American English File - Book 5
American English File - Book 4
American English File - Book 3
American English File - Book 2
American English File - Book 1
American English File - Starter
دانلود کتاب Summit 2
دانلود کتاب Summit 1
دانلود کتاب Top Notch Book 3
دانلود کتاب Top Notch Fundamental
دانلود کتاب Top Notch Book 1
دانلود کتاب Top Notch Fundamental
Download Mindset for IELTS 3
Download Mindset for IELTS 2
Download Mindset for IELTS 1
Download Mindset for IELTS - Foundation
دانلود Cutting Edge Advanced
دانلود Cutting Edge Upper Intermediate
دانلود Cutting Edge Intermediate
دانلود Cutting Edge Pre Intermediate
دانلود Cutting Edge Elementary
دانلود Cutting Edge Starter
دانلود کتاب Market Leader - Advanced
دانلود کتاب Market Leader - Upper Intermediate
دانلود کتاب Market Leader - Pre Intermediate
دانلود کتاب Market Leader - Pre Intermediate
دانلود کتاب Market Leader - Elementary
دانلود Solutions Advanced
دانلود Solutions Upper Intermediate
دانلود Solutions Intermediate
دانلود Solutions Pre-intermediate
دانلود Solutions Elementary
دانلود Interchange 3
دانلود Interchange 2
دانلود Interchange 1
دانلود Interchange Intro
دانلود Family and Friends Book 6
دانلود کتاب Family and Friends Book 5
دانلود Family and Friends Book 4
دانلود Family and Friends Book 3
دانلود Family and Friends Book 2
دانلود Family and Friends Book 1
دانلود Family and Friends Starter
دانلود کتاب Active Skills for Reading 4
دانلود کتاب Active Skills for Reading
دانلود کتاب Active Skills for Reading 2
دانلود کتاب Active Skills for Reading
دانلود کتاب Active Skills for Reading Intro
دانلود Tactics for Listening
دانلود Tactics for Listening Developing
دانلود Tactics for Listening Basic
دانلود Touchstone 4
دانلود Touchstone 3
دانلود Touchstone 2
دانلود Touchstone 1
دانلود کتاب Viewpoint 2
دانلود کتاب Viewpoint 1
دانلود Headway Upper Advanced
دانلود Headway Upper Intermediate
دانلود Headway Intermediate
دانلود Headway Pre-Intermediate
دانلود Headway Elementary
دانلود Headway Beginner
دانلود کمبریج آیلتس 18
دانلود Cambridge IELTS 18 Academic
دانلود Cambridge IELTS 18 General Training
دانلود کمبریج آیلتس 17 آکادمیک و جنرال
دانلود Cambridge IELTS 17 Academic
دانلود Cambridge IELTS 17 General Training
دانلود Cambridge IELTS 16 Academic
دانلود Cambridge IELTS 16 General Training
دانلود Cambridge IELTS 15 Academic
دانلود Cambridge IELTS 15 General Training
دانلود Cambridge IELTS 14 Academic
دانلود Cambridge IELTS 14 General Training
دانلود Cambridge IELTS 13 Academic
دانلود Cambridge IELTS 13 General Training
دانلود Cambridge IELTS 12 Academic
دانلود Cambridge IELTS 12 General Training
دانلود Cambridge IELTS 11 Academic
دانلود Cambridge IELTS 11 General Training
دانلود کتاب English for Telephoning
دانلود کتاب English for Socializing
دانلود کتاب English for Presentations
دانلود کتاب English for Negotiating
دانلود کتاب English for Meetings
دانلود کتاب English for Marketing and Advertising
دانلود کتاب English for Human Resources
دانلود کتاب English for Emails
دانلود کتاب English for Aviation
English for Accounting دانلود کتاب
دانلود کتاب English for Football
دانلود کتاب English for Sales and Purchasing
دانلود کتاب English for Legal Professionals
دانلود کتاب English for Logistics
دانلود کتاب Evolve 6
دانلود کتاب Evolve 5
دانلود کتاب Evolve 4
دانلود کتاب Evolve 3
دانلود کتاب Evolve 2
دانلود کتاب Evolve 1