در این مدل از سوال یک Fact در مورد یک Situation یا Practice خاص مطرح میشود و از شما خواسته میشود که آن شرایط خاص را بررسی کرده و Advantage و یا Disadvantage آن را مشخص کنید. نکته جالب این است که به احتمال بسیار زیاد شما دو واژه Advantage یا Disadvantage را در Prompt مشاهده خواهید کرد.

به نمونه زیر توجه کنید:

With modern transportation, workers and students are increasingly mobile, and have more and more opportunities to study and work abroad. Discuss the advantages and disadvantages of this development.

ساختار پاسخ

  • در Introductory Paragraph باید یک خلاصه ای از Advantages یا Disadvantages  ارائه بدهیم.
  • یک Body Paragraph را برای Advantage و دیگری را برای Disadvantage اختصاص می‌دهیم.
  • در Conclusion مطالب مطرح شده در Body Paragraph ها Review خواهد شد.

نکته ها

  • این یک Essay در قالب Either / Or نیست که شما بتوانید یک موضع را در نظر بگیرید بلکه در این Essay شما باید به هر دو موضع یعنی هم Advantage هم Disadvantage بپردازید.
  • شما میتوانید بگویید که Advantage و یا Disadvantage  های بیشتری وجود دارد ولی انتخاب یک Balanced Approach شانس شما را در کسب نمره مناسب بالاتر میبرد.
  • چون در این سوال قرار نیست که ما Position خاصی را اتخاذ کنیم (مثل کاری که در Agree or Disagree میکنیم) بهتر است که ما آن Statement یا Fact مطرح شده در سوال را Dispute نکنیم.