همانطور که از اسم این گروه از سوالات مشخص است ما در Prompt با یک Statement مواجه خواهیم بود و باید میزان موافقت یا مخالفت خود با این Statement را بیان کنیم. باید به این نکته دقت کنیم که این احتمال هست که قبل از Statement ی که ما باید در مورد آن نظر دهیم یک Factual Statement هم به عنوان مقدمه قرار گرفته باشد. در پایان این سوال ها عبارتی مانند "to what extent do you agree or disagree" مشاهده میشود.

به نمونه سوال Agree or Disagree توجه کنید:

It is now possible to order almost any item over the Internet and have it delivered to one’s home. As a result, people are no longer patient or careful in their shopping habits. To what extent do you agree or disagree with this statement?

در این مثال جمله اول Prompt در واقع همان Factual Statement  هست و Statement اصلی که ما باید در مورد آن نظر بدهیم در جمله دوم بیان شده است.

ساختار پاسخ

 • در Introductory Paragraph باید موضع خودمان یعنی Agree یا Disagree را مشخص کنیم.
 • در Body Paragraph ها باید موضع خودمان را support کنیم.
 • در Conclusion باید مواضع مطرح شده را Review و Reinforce کنیم.

نکته های مهم

 • برای پاسخ به سوالات Agree or Disagree باید همیشه Position ساده تر را انتخاب کنیم و نیازی نیست موضع واقعی خودمان را بیان کنیم.
 • با توجه به اینکه این احتمال هست که در ابتدای Prompt یک Factual Statement بیان شده باشه باید دقت کنیم که تمرکز Essay خودمان را روی Statement اصلی (که احتمالا بعد از Factual Statement) بیان شده است حفظ کنیم تا نوشته ما Off Topics نشود.
 • اگر بخواهیم Essay را به شکل Partially Agree and Partially Disagree بنویسیم میتوانیم یک Body Paragraph را به Agreement و دیگری را به Disagreement اختصاص دهیم.

 

 • Some people argue that / While I agree that , I do not agree that
 • On the one hand … / Similar behavior can be seen
 • However, I disagree with the idea that … / The same is true for
 • In conclusion, although people mainly , I believe that

***

 • In recent years, have become increasingly popular, and / I completely disagree with the idea that , and I therefor believe that
 • In my opinion,
 • While I support , I believe that it would / In the first place,
 • In conclusion, I would argue that

***

 • I completely agree with the idea that …
 • On the one hand, I accept that … / It seems logical that the … / In other words,
 • On the other hand, …
 • In conclusion, I believe that …

***

 • I completely disagree with this opinion, because I believe that …
 • As individuals, we should also …, / Furthermore, …
 • To give just one example, I am not optimistic that …
 • In conclusion, it is clear to me that we must

***

 • I believe that this trend will continue, and …
 • On the one hand, I believe that … / Firstly,  / Secondly, / Finally,
 • However, … / The main reason is that / A final point is that ,
 • In conclusion, I disagree with the view that …

***

 • It is true that … / I completely agree with the idea that
 • In my opinion, … / I imagine that
 • The alternatives to … would be much less effective. One option would be … / A second option would be …
 • In conclusion, I fully support the view that

***

 • It is true that many … / While I agree that …, I believe that …
 • On the one hand, … / In the past, for example, / At the same time,
 • On the other hand, … / In our globalized world, / it is more important than ever to /
 • In conclusion, although …

***

 • Some people argue that it is pointless to … / I completely disagree with this point of view.
 • In my opinion, it is absurd to argue that … / I do not believe that / Furthermore, there is no compelling reason why /
 • I also disagree with the idea that …
 • In conclusion, we have no right to … / and I believe that

***

 • Some people believe that …, Personally, I completely disagree with this view.
 • For a variety of reasons, it would be wrong to … / Firstly, it would be / Secondly, / Finally, … /
 • In my opinion, … / This will result in /
 • In conclusion, I do not believe that …

***

 • It is true that … / While I agree that …, I believe that
 • On the one hand, / A good example would be /
 • On the other hand, / An example is /
 • In conclusion, it seems to me that

***

 • Personally, I disagree with the idea that …, because I believe that …
 • On the one hand, … / Most people consider it /
 • Nevertheless, I believe that … / Firstly, / Secondly, / Finally, /
 • In conclusion, while …, I do not believe that …

***

 • Personally, I believe that …, and I therefore disagree with the statement that
 • On the one hand, …
 • On the other hand, … / In my case, it took me around two years before /
 • In conclusion, …

***

 • It is sometimes argued that … / I completely disagree with this idea.
 • The argument in favor of … / However, I believe this to be a very shortsighted view.
 • To take the UK as an example, …
 • In conclusion, I believe that every effort should be made to …

***

 • I do not agree that …
 • -
 • At the same time, I do not believe that … / In fact, I would argue that it goes against the values of …
 • In conclusion, … / but in my opinion

***

 • Some people believe that … / I disagree with this view because I believe that we … /
 • On the one hand, I accept that it is important to … /
 • At the same time, I believe that we have an obligation to … /
 • In conclusion, it is true that we cannot …, but in my opinion … /

***

 • In my opinion, … . / However, I do not agree with the idea of
 • In reality, …
 • Apart from the practical concerns expressed above, I also believe that it would …
 • In conclusion, …

***

 • I partly agree with this assertion; while it may be true in the case of … /
 • On the one hand, …
 • On the other hand, …
 • In conclusion, …

***

 • It is true that, …
 • A good example could be … / … seem to support this idea.
 • On the other hand, I believe that …
 • In conclusion, …

***

 • I support the idea that …
 • There are several reasons why I believe that … / Firstly, … / At the same time, …/Finally, …
 • By contrast, …
 • In conclusion, I would argue that …

***

 • It is true that …/ However, I completely disagree with the idea that …
 • In my opinion, the idea that …
 • As well as being …, I would argue that …
 • In conclusion, while …/ I believe that