برای بیان مفهوم با یک دست چند هندوانه برداشتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح juggling act استفاده کرد.

مثال برای با یک دست چند هندوانه برداشتن به انگلیسی

  • Her life is a constant juggling act, coping with career, family, and home life single-handed.