برای بیان مفهوم جا خوردن به انگلیسی میتوان از اصطلاح take aback استفاده کرد.

به مثال ها توجه کنید:

  • He was taken aback by her answer.
  • او از جوابش جا خورد.