بخش نگارش تحلیلی جی آر ای (GRE Analytical Writing)، تفکر انتقادی، مهارت های نوشتاری، توانایی شما برای بیان و حمایت از ایده های پیچیده، ساختن و ارزیابی استدلال ها، و حفظ یک بحث متمرکز و منسجم را ارزیابی می کند. 

بخش نگارش تحلیلی شامل دو تسک نوشتاری تحلیلی زمان بندی شده جداگانه است:

Analyze the Issue Task

Issue Task نظری را در مورد یک موضوع مورد علاقه عمومی ارائه می دهد و به دنبال آن دستورالعمل های خاصی در مورد چگونگی پاسخ به آن موضوع ارائه می شود. از شما خواسته می شود که موضوع را ارزیابی کنید، پیچیدگی های آن را در نظر بگیرید و استدلالی با دلایل و مثالهایی برای حمایت از دیدگاه های خود ایجاد کنید. مدت زمان این تسک 30 دقیقه است.