بخش استدلال کلامی (Verbal Reasoning) آزمون GRE توانایی شما در درک مطالبی که می‌خوانید و مهارت‌های استدلال تان را ارزیابی می‌کند. سوالات موجود در بخش استدلال کلامی آزمون GRE سه نوع هستند.

  • درک مطلب (Reading Comprehension)
    • سوال چند گزینه‌ای (انتخاب یک گزینه)
    • سوال چند گزینه‌ای (انتخاب یک یا چند گزینه)
  • تکمیل متن (Text Completion)
  • جمله ی معادل (Sentence Equivalence)