دانلود کتاب A History of the English Language (Elly van Gelderen)

Elly van Gelderen در کتاب A History of the English Language بر تغییرات داخلی در زبان انگلیسی تمرکز  کرده و تاریخچه زبان انگلیسی را از دوران Old English تا به امروز تشریح می‌کند. کتاب نه تنها توصیف‌های مرفولوژیکی مراحل مختلف زبان را ارائه می‌کند، بلکه جملات، متون و مثالهای زیادی را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

دانلود کتاب A History of the English Language (Elly van Gelderen)