دانلود کتاب English for Marketing and Advertising

کتاب English for Marketing and Advertising یکی از کتاب‌های مجموعه Express Series انتشارات Oxford است. کتاب دارای 7 فصل است. در فصل اول موضوع "معرفی بازاریابی و تبلیغات" مورد بحث قرار می‌گیرد. فصل دوم کتاب به "پیدا کردن مشتری" اختصاص دارد. فصل سوم به موضوع "برنامه ریزی استراتژی بازاریابی" می‌پردازد. فصل چهارم بر "ایجاد تبلیغات" متمرکز است و فصل پنجم نیز موضوع "ابزارهای بازاریابی" را مورد بررسی قرار میدهد. ششمین فصل کتاب English for Marketing and Advertising نیز به "ارائه وجهه عمومی" اختصاص دارد و آخرین فصل کتاب بر موضوع "بازاریابی از طریق نمایشگاه های بازرگانی" متمرکز است. برای دانلود کتاب English for Marketing and Advertising از لینک زیر استفاده کنید.

Download English for Marketing and Advertising


فهرست مطالب کتاب English for Marketing and Advertising

Unit 1: Introduction to marketing and advertising

 • Jobs and responsibilities
 • Corporate identity, logos
 • Branding

Unit 2: Finding the customer

 • Market research
 • Customer profiles
 • Data collection
 • A telephone survey

Unit 3: Planning a marketing strategy

 • The marketing plan
 • The four Ps
 • Pricing and positioning strategies

Unit 4: Creating ads

 • The AIDA model for advertising
 • Working with an ad agency
 • Advertising channels
 • Rate sheets

Unit 5: Marketing tools

 • Distribution channels
 • Types of discounts
 • Types of retailer
 • Telemarketing
 • Direct marketing

Unit 6: Presenting your public face

 • Public relations
 • Websites as a marketing tool
 • Sponsoring
 • Effective press release

Unit 7: Marketing through trade fairs

 • Giveaways
 • Organizing events
 • Attending a trade fair