دانلود کتاب English for Meetings

کتاب English for Meetings یکی از کتاب‌های مجموعه Express Series انتشارات Oxford است. کتاب دارای 6 فصل است. در فصل اول موضوع "آیا میتواین هفته آینده ملاقات داشته باشیم؟" مورد بحث قرار می‌گیرد. فصل دوم کتاب به "آیا میتوانیم شروع کنیم؟" اختصاص دارد. فصل سوم به موضوع "آیا میتوانم به نکته ای اشاره کنم؟" می‌پردازد. فصل چهارم بر "مطمئن نیستم موافق باشم" متمرکز است و فصل پنجم نیز موضوع "موافقم" را مورد بررسی قرار میدهد. ششمین فصل کتاب English for Meetings نیز به "فکر میکنم برای امروز کافی است" اختصاص دارد. برای دانلود کتاب English for Meetings از لینک زیر استفاده کنید.

Download English for Meetings


 فهرست مطالب کتاب English for Meetings

Unit 1: Could we meet next week?

 • Arranging a meeting
 • Confirming a meeting by email
 • Rescheduling a meeting

Unit 2: Can we make a start now?

 • Saying hello and making introductions
 • Starting a meeting
 • Staring the objectives
 • Introductions

Unit 3: Can I make a point here?

 • Reporting progress
 • Explaining cause and effect
 • Interrupting and dealing with interruptions

Unit 4: I am not sure I agree

 • Asking for comments and contributions
 • Expressing strong and tentative options
 • Agreeing and disagreeing

Unit 5: It’s a deal

 • Responding to offers
 • Buying time
 • Taking a vote
 • Summarizing the result of a meeting

Unit 6: So, I think we’re finished for today

 • Ending a meeting and thanking participants
 • Confirming decisions and action points
 • Follow-up emails
 • Saying goodbye