دانلود کتاب English for Negotiating

کتاب English for Negotiating یکی از کتاب‌های پرطرفدار مجموعه Express Series انتشارات Oxford است. کتاب دارای 7 فصل است. در فصل اول موضوع "آماده سازی" مورد بحث قرار می‌گیرد. فصل دوم کتاب به "تعیین اهداف" اختصاص دارد. فصل سوم به موضوع "جلسه" می‌پردازد. فصل چهارم به "پیشنهادات" اختصاص یافته است و فصل پنجم نیز موضوع "یک پیشنهاد جدید" را مورد بررسی قرار میدهد. ششمین فصل کتاب English for Negotiating نیز به "حل و فصل بن بست ها" اختصاص دارد و آخرین فصل کتاب یا همان فصل 7 بر موضوع "توافق" متمرکز است. برای دانلود کتاب English for Negotiating از لینک زیر استفاده کنید.

Download English for Negotiating


فهرست مطالب کتاب English for Negotiating

Unit 1 Preparation

 • Setting objectives
 • The HIT table
 • The successful negotiation

Unit 2 Setting objectives

 • Prioritizing objectives
 • Drawing up the agenda
 • Getting to know the other

Unit 3 The meeting

 • Invitation to a meeting
 • Last minute changes to the agenda
 • The meeting’s goals
 • The best approach

Unit 4 Proposals

 • Making a proposal
 • Responding to a proposal
 • Offering a counterproposal

Unit 5 A new offer

 • Types of negotiation
 • Clarifying positions
 • Introducing new ideas
 • Resolving differences

Unit 6 Dealing with deadlock

 • Handling conflict
 • Dealing with differences
 • Setting matters

Unit 7 Agreement

 • Finalizing the agreement
 • Setting up an action plan
 • Closing