دانلود کتاب English for Presentations

کتاب English for Presentations یکی از کتاب‌های پرطرفدار مجموعه Express Series انتشارات Oxford است. کتاب دارای 7 فصل است. در فصل اول موضوع "بیاید شروع کنیم" مورد بحث قرار می‌گیرد. فصل دوم کتاب به "موضوع امروز" اختصاص دارد. فصل سوم به موضوع "اسلاید بعدی نشان میدهد ..." می‌پردازد. فصل چهارم به "همانطور که در شکل مشاهده میکنید" اختصاص یافته است و فصل پنجم نیز موضوع "برای جمع بندی" را مورد بررسی قرار میدهد. ششمین فصل کتاب English for Presentations نیز به "سئوالی هست؟" اختصاص دارد. برای دانلود کتاب English for Presentations از لینک زیر استفاده کنید.

Download English for Presentations


فهرست مطالب کتاب English for Presentations

Unit 1: Let's get started

 • Welcoming your audience
 • Introducing yourself and the topic
 • Dealing with nervousness

Unit 2: Today's topics is ...

 • Body language
 • Tips on presenting to an English-speaking audience

Unit 3: My next slide shows ...

 • Presentation tools
 • Using approximate numbers
 • Creating effective visuals
 • Presenting visuals effectively

Unit 4: As you can see from this graph ...

 • Types of visuals
 • Describing graphs and charts
 • Interpreting visuals
 • Tips for describing trends

 Unit 5: To sum up

 • Concluding a presentation
 • Strategies for a good conclusion

 Unit 6: Any questions?

 • Handling the question and answer session