دانلود کتاب English for Telephoning

کتاب English for Telephoning یکی از کتاب‌های پرطرفدار مجموعه Express Series انتشارات Oxford است. کتاب دارای 6 فصل است. در فصل اول موضوع "آیا شما را ارتباط دهم؟" مورد بحث قرار می‌گیرد. فصل دوم کتاب به "میتوانید آن را برای من بگویید؟" اختصاص دارد. فصل سوم به موضوع "اجازه بدهید در آن مورد با شما تماس بگیرم" می‌پردازد. فصل چهارم به "چه زمانی برای شما مناسب است؟" اختصاص یافته است و فصل پنجم نیز موضوع "در این مورد خیلی متاسفم" را مورد بررسی قرار میدهد. ششمین فصل کتاب English for Telephoning نیز به "این چطور به نظر می رسد؟" اختصاص دارد. برای دانلود کتاب English for Telephoning از لینک زیر استفاده کنید.

Download English for Telephoning


فهرست مطالب کتاب English for Telephoning

 

Unit 1: Shall I put you through?

 • Telephoning basics: Identifying yourself, getting through
 • Making excuses
 • Dealing with communication problems

Unit 2: Could you spell that for me?

 • Exchanging and checking information
 • Spelling over the phone
 • Saying email addresses

Unit 3: Let me get back to you on that?

 • Voicemail greetings
 • Leaving and taking messages
 • Prepositions

Unit 4: When would suit you?

 • Making and confirming arrangements
 • Saying times and dates
 • More prepositions
 • Mobile phone calls

Unit 5: I am very sorry about that.

 • Making and dealing with complaints
 • A technical support hotline
 • Tips for telephone customer care

Unit 6: How does that sound?

 • Making and reacting to proposals
 • Reaching agreements