دانلود کتاب Key Words for Fluency Intermediate

کتاب دانلود کتاب Key Words for Fluency Intermediate دومین مجموعه از مجموعه کتاب های دانلود کتاب Key Words for Fluency است. این کتاب دارای 22 درس است و هر درس آن به یک موضوع خاص میپردازد. در هر درس تعدای key word ارائه شده و در کنار آن تعدادی از همایندهای آن key word ها نیز مطرح شده است. پس از ارائه key word ها و همایندهای آنان، یک بخش تمرین و یک بخش آزمون نیز وجود دارد. برای دانلود کتاب Key Words for Fluency Intermediate از لینک زیر استفاده کنید.