Longman Dictionary of American English

کتاب Longman Dictionary of American English یکی از بهترین منابع یادگیری واژگان انگلیسی است که میتواند مورد استفاده زبان آموزان قرار بگیرد. کتاب شامل 55 هزار واژه و 36 هزار جمله نمونه است و بیش از 3500 واژه آکادمیک را نیز در بر میگیرد. یادداشت های مرتبط با Spelling و Grammar میتواند از بسیاری از اشتباهات و ابهامات جلوگیری کند. برای دانلود Longman Dictionary of American English از لینک زیر اقدام کنید.

Download Longman Dictionary of American English