دانلود Oxford Word Skills Second Edition

ویرایش دوم کتاب Oxford Word Skills یک دوره سه سطحی آموزش واژگان مبتنی بر موضوع، با رویکردی بسیار کاربردی، برای یادگیری و تمرین واژگان مورد نیاز برای برقراری ارتباط در موضوعات و موقعیت‌های مختلف است. کتاب Elementary این مجموعه در سطوح A1 تا A2 مقیاس CEFR، کتاب Intermediate آن در سطح B1 مقیاس CEFR و کتاب Upper-Intermediate - Advanced آن در سطح C1 مقیاس CEFR قرار دارد. واژگان مورد اشاره در هر درس در مجموعه کتاب Oxford Word Skills در بافت زبانی مطرح می‌شوند و هر درس را می‌توان به شکل از مستقل و خارج از ترتیب کتاب نیز مطالعه کرد.

برای دانلود Oxford Work Skills Second Edition می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید:

Oxford Word Skills Second Edition