Speak Now

مجموعه کتاب Speak Now یک مجموعه 4 سطحی آموزش زبان انگلیسی با تکیه بر مهارت Speaking است و هر فعالیت کلاسی موجود در کتاب در برگیرنده یک بخش اسپیکینگ میشود. لازم به ذکر است که مجموعه Speak Now با تکیه بر فعالیت های تکمیلی موجود در Workbook سایر مهارت های زبانی چهارگانه را نیز در نظر میگیرد. برای دانلود Speak Now از لینک های زیر اقدام کنید.


Speak Now 1

Speak Now 2

Speak Now 3

Speak Now 4