دانلود Speakout Pre-intermediate

کتاب Speakout Pre-intermediate سومین کتاب از مجموعه شناخته شده Speakout است که ویرایش دوم آن توسط انتشارات Pearson چاپ و منتشر شده است. برای دانلود Speakout Pre-intermediate می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید.

Speakout Pre-intermediate

در 12 درس موجود در کتاب Speakout Pre-intermediate مطالب گرامری مختلفی مورد بحث قرار گرفته که فهرست برخی از آنها را در ادامه مشاهده میکنید.

 • Present simple vs present continuous
 • Adverbs of frequency
 • Expressing likes / dislikes
 • Be going to (for future)
 • Questions without auxiliaries
 • Present perfect + ever/ never
 • Can / have to / must
 • Simple past / past continuous
 • Verb patterns
 • Present perfect + for / since
 • May / might / will
 • Relative clause
 • Too much / too many / enough / very
 • Articles
 • Uses of like
 • Present / past passive
 • Present perfect
 • Real conditionals + when
 • Reported speech
 • Hypothetical conditionals (present/future)