دانلود Speakout Starter

Speakout یکی از مجموعه کتاب های بسیار جامع آموزش زبان انگلیسی هست که توسط انتشارات Pearson  آماده و منتشر شده است. این مجموعه کتاب دارای 6 سطح است و کتاب Stater  اولین کتاب آن است. برای دانلود Speakout Starter  میتوانید از لینک های موجود در این صفحه استفاده کنید.

در کتاب Speakout Starter  که دارای 10 درس است ساختارهای گرامری متنوعی مورد بحث قرار میگیرد که عنوان برخی از آنها در ادامه آمده است.

  • Possessive adjectives
  • This / that / these / those
  • Simple present
  • Simple present questions
  • a / an / some / a lot of / not many
  • Simple past
  • Object pronouns
  • Can cant
  • Be going to