کتاب The Oxford Dictionary of English Grammar یک دیکشنری عالی است از اصطلاحات و واژگان تخصصی گرامر و حدود 1600 واژه تخصصی گرامر انگلیسی را به همراه ارائه تعداد زیادی مثال تعریف کرده است.