هر دو واژه few و a few به تعداد اشاره دارند اما به روش‌ها و با معانی مختلف. few به معنای a small number است و گاهی اوقات به این معنی است که تعداد آنها به اندازه ای که می خواهید یا انتظار دارید وجود ندارد. a few به معنای some است و گاهی اوقات به این معنی است که بیشتر از آنچه شما ممکن است بخواهید یا انتظار دارید وجود دارد.

حال به این جمله توجه کنید:

  • Unfortunately, there were a few accidents.

در جمله گوینده می‌گوید "متاسفانه چند تصادف رخ داد". دقت کنید که تصادف چیز مطلوبی نیست و به همین دلیل هم از واژه Unfortunately استفاده شده است.

به مثال های بیشتر دقت کنید:

  • I left you a few books to look through.

در این جمله منظور وجود چند کتاب (some) است، یعنی تعداد کتاب ها کافی است.

  • There were few books left to choose from.

در این جمله منظور تعداد کمی کتاب (not many) است، یعنی تعداد کتاب ها کافی نیست.


  • I ate a few cookies with lunch.

در این جمله منظور چند شیرینی (some) است.

  • I eat few cookies.

در این جمله گوینده می‌گوید به ندرت شیرینی می‌خورد.


  • It was great to see a few friends at the concert.

در این جمله منظور تعدادی از دوستان است، یعنی تعداد کافی بوده است.

  • There were few people I knew at the party.

در این جمله منظور تعداد کمی از افراد است، یعنی تعداد ناکافی بوده است.