همانطور که می‌دانید در زبان فرانسه اسامی مذکر و مونث هستند و برای هر اسم نیز باید از حرف تعریف متناسب با جنسیت آن استفاده کرد. اسامی زیر در زبان فرانسه به دلیل معنی خود اسم مذکر محسوب می‌شوند.

  • اسم هایی که به جنس مذکر اشاره می کنند
  • حیوانات نر
  • روزها، ماهها، فصول، نقاط قطب نما، نقاطی از جهان
  • فلزات، زبان ها، درختان و درختچه ها، وزن ها، پیمانه ها، ارزها، حروف، شماره
  • سایر بخش های گفتار که به عنوان اسم استفاده می شود