یادگرفتن سلام و احوال پرسی احتمالا از اولین کاربردهای زبان انگلیسی است که هر زبان آموزی علاقه دارد آن را فراگیرد. برای این کار می‌توان از نمونه‌ عبارت های ساده شروع کرد و به مرور زبان کار را با عبارت های سطح بالاتر ادامه داد. به نمونه عبارت های سلام و احوال پرسی زبان انگلیسی دقت کنید:

 • Good morning.
 • Good afternoon.
 • Good evening.
 • Hello.
 • Hi.
 • Hey.
 • Hi there.
 • How are you ?
 • How are you doing?
 • How are you today?
 • How are things with you?
 • Glad to see you again.
 • How have you been?