برای بیان مفهوم خوش گذراندن به انگلیسی باید از اصطلاح have a whale of a time استفاده کرد.

مثال برای خوش گذراندن به انگلیسی

  • We enjoyed the party and had a whale of time.
  • از مهمونی لذت بردیم و بهمون خوش گذشت.