برای مفهوم خوش گذراندن در زبان انگلیسی باید از اصطلاح have a whale of a time استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • We enjoyed the party and had a whale of time.
  • از مهمونی لذت بردیم و بهمون خوش گذشت.