استفاده هوشمندانه و مناسب از اصطلاحات زبان انگلیسی یک مهارت ضروری برای زبان آموزانی است که می‌خواهند با اطمینان و روانی به زبان انگلیسی مکالمه کنند. تسلط به اصطلاحات انگلیسی مزیت های بسیاری را برای زبان آموزان فراهم می‌آورد.

  • استفاده از اصطلاحات انگلیسی می‌توانند موجب افزایش خلاقیت در رایتینگ شوند.
  • اصطلاحات مناسب انگلیسی می توانند حس شوخ طبعی را به اسپیکینگ شما اضافه کنند.
  • کاربرد مناسب اصطلاح ها زبان شما را غنی‌تر و روان‌تر می‌کنند.
احتیاط کردن به انگلیسی
کار از محکم کاری عیب نمی کند به انگلیسی
اظهار ندامت به انگلیسی
شاخ و شانه کشیدن به انگلیسی
دلخور بودن به انگلیسی
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها به انگلیسی
دهن کجی کردن به انگلیسی
دانلود کتاب Longman Academic Writing Series
در معرض خطر بودن به انگلیسی
از رمق افتادن به انگلیسی
بچه نبودن به انگلیسی
تیری در تاریکی به انگلیسی
نوشدارو بعد از مرگ سهراب به انگلیسی
به درد کسی خوردن به انگلیسی
عصا قورت داده به انگلیسی
عاقبت بدی داشتن به انگلیسی
الم شنگه به پا کردن به انگلیسی
ریسه رفتن به انگلیسی
حال به هم خوردن به انگلیسی
دلشوره داشتن به انگلیسی