تخمین موسسه خدمات خارجی ایالات متحده برای دست یافتن به سطح مقدماتی زبان آلمانی حدود 36 هفته یا 750 ساعت کلاس درس است. البته برای تسلط کامل به زبان آلمانی تمرین مداوم چند ساله نیاز است.