به جملات زیر نگاه کنید. آیا می توانید اشتباه هر کدام را ببینید؟

  • Children who play chess, they become more creative as adults.
  • A lot of political leaders, they are corrupt.
  • My brother, he is studying at university in Canada.
  • My writing exam, it was very difficult.

هر کدام از جملات بالا حاوی یک ضمیر غیر ضروری است که زیر آن خط کشیده شده است. بسیاری از زبان‌آموزان و یا داوطلبان آزمون آیلتس این اشتباه را در بخش اسپیکینگ آیلتس مرتکب می شوند، به خصوص در هنگام صحبت کردن. اگر بتوانید از آن اجتناب کنید، انگلیسی شما بسیار طبیعی تر به نظر می رسد.

در اینجا نسخه‌های صحیح جملات بالا دقت کنید:

  • Children who play chess become more creative as adults.
  • A lot of political leaders are corrupt.
  • My brother is studying at university in Canada.
  • My writing exam was very difficult.