هر سال بسیاری از افرادی که قصد مهاجرت تحصیلی یا کاری را دارند در آزمون آیلتس به عنوان یکی از معتبرترین آزمون های استاندارد زبان انگلیسی شرکت میکنند. نکته مهم در مورد آزمون آیلتس این است که این آزمون نمره قبول یا رد ندارد و پس از شرکت در آزمون به هر شرکت کننده یک کارنامه ارائه میشود که شامل 5 نمره است. 4 نمره از نمرات کارنامه به مهارت های Reading - Writing - Speaking - Listening مربوط است و یک نمره کلی یا Overall وجود دارد که از محاسبه میانگین این نمرات به دست می آید.

بالاترین-نمره-آیلتس

بالاترین نمره آیلتس چند است؟

بالاترین نمره آیلتس در هر یک از مهارت های نام برده شده یعنی Reading - Writing - Speaking - Listening برابر نمره 9 است و طبعا بالاترین نمره کلی یا Overall Score هم برابر نمره 9 خواهد بود.

راه رسیدن به نمره 9 در آیلتس

برای رسیدن به نمره 9 آیلتس که بالاترین نمره آیلتس است میانگین نمرات شما در هر چهار مهارت آزمون باید بالاتر از 8.5 باشد تا نمره کل شما برابر 9 شود. به نکات زیر توجه کنید:

 • برای رسیدن به بالاترین نمره در مهارت ریدینگ در آزمون آیلتس آکادمیک شما باید به حداقل 39 سوال بخش ریدینگ آزمون آیلتس پاسخ صحیح دهید. این تعداد سوال برای آزمون آیلتس جنرال برابر 40 است.
 • برای رسیدن به نمره کامل یعنی نمره 9 در مهارت لیستنینگ آیلتس شما باید به 40 سوال پاسخ صحیح دهید.
 • برای رسیدن به نمره 9 در بخش اسپیکینگ آیلتس علمکرد شما باید در چهار معیار Fluency and Coherence و Lexical Resource و Grammar Range and Accuracy و Pronunciation برابر با مشخصات ذکر شده در استاندارد نمره دهی بخش اسپیکینگ آزمون باشد.
 • برای رسیدن به بالاترین نمره در بخش رایتینگ آیلتس علمکرد شما باید در چهار معیار Task Achievement و Coherence and Cohesion و Lexical Resource و Grammatical Range and Accuracy برای Task 1 و چهار معیار Task Response و Coherence and Cohesion و Lexical Resource و Grammatical Range and Accuracy برای Task 2 برابر با مشخصات ذکر شده در استاندارد نمره دهی بخش رایتینگ آزمون باشد.

نمره 9 در اسپیکینگ آیلتس

اگر قصد رسیدن به بالاترین نمره اسپیکینگ آیلتس یعنی نمره 9 را دارید باید خود را به خوبی آماده کنید. برای اینکار شما باید در هر یک از معیارهای نمره دهی بخش اسپیکینگ آیلتس دارای این سطوح از توانمندی باشید.

معیار Fluency and Coherence

 • Fluent with only very occasional repetition or self-correction.
 • Any hesitation that occurs is used only to prepare the content of the next utterance and not to find words or grammar.
 • Speech is situationally appropriate and cohesive features are fully acceptable.
 • Topic development is fully coherent and appropriately extended.

   

معیار Lexical Resource

 • Total flexibility and precise use in all contexts.
 • Sustained use of accurate and idiomatic language.

معیار Grammar Range and Accuracy

 • Structures are precise and accurate at all times, apart from ‘mistakes’ characteristic of native speaker speech.

معیار Pronunciation

 • Uses a full range of phonological features to convey precise and/or subtle meaning.
 • Flexible use of features of connected speech is sustained throughout.
 • Can be effortlessly understood throughout.
 • Accent has no effect on intelligibility.