چگونه آیلتس 8 بگیریم؟

دارنده آیلتس 8 دارای تسلط کامل عملیاتی در زبان انگلیسی است و تنها ممکن در مواردی با عدم دقت غیر متداول روبه‌رو شود و اگرچه ممکن است در شرایط و موضوعات ناآشنا کمی دچار اشکال در فهم موضوع شوند به خوبی می‌توانند استدلال‌های پیچیده دارای جزئیات را متوجه شوند. آیلتس چنین داوطلبانی را با عنوان Very Good User می‌شناسد.

آیلتس 8

لیسنینگ در آیلتس 8

برای رسیدن به نمره 8 در لیسنینگ آیلتس شما باید به 35 تا 36 سئوال پاسخ صحیح دهید و اگر این تعداد به 37 تا 38 پاسخ برسد داوطلب شرکت در آزمون به نمره 8.5 در لیسنینگ دست خواهد یافت.

ریدینگ در آیلتس 8

اگر در آیلتس آکادمیک شرکت می‌کنید برای کسب نمره 8 در بخش ریدینگ آیلتس نیازمند 35 تا 36 پاسخ صحیح هستید و این تعداد برای رسیدن به نمره 8 در آیلتس جنرال برابر 37 تا 38 پاسخ است. اگر تعداد پاسخ های صحیح در بخش ریدینگ در آیلتس آکادمیک به 37 تا 38 و در آیلتس جنرال به 39 پاسخ برسد داوطلب نمره 8.5 بخش ریدینگ را کسب خواهد نمود.

رایتینگ در آیلتس 8

برای محاسبه نمره بخش رایتینگ باید به اجزا مختلف نمره‌دهی بخش رایتینگ توجه کرد.

نمره 8 در Task Achievement  (مربوط به تسک 1)

 • تمام الزامات تسک را به اندازه کافی پوشش می‌دهد
 • ویژگی های کلیدی را به طور واضح و مناسب ارائه شده است.

نمره 8 در Task Response (مربوط به تسک 2)

 • به اندازه کافی به تمام بخش های تسک پرداخته شده است
 • پاسخی کاملاً توسعه یافته به سؤال با ایده‌های مرتبط، گسترده و پشتیبانی شده ارائه شده است.

نمره 8 در Cohesion and Coherence (مربوط به تسک های 1 و 2)

 • اطلاعات و ایده‌ها را به صورت منطقی مرتب شده است

 • تمام جنبه های انسجام به خوبی مدیریت شده است.

 • از پاراگراف بندی به اندازه کافی و مناسب استفاده شده است

نمره 8 در Lexical resource (مربوط به تسک های 1 و 2)

 • از طیف گسترده ای از واژگان به صورت روان و انعطاف پذیر برای انتقال معانی دقیق استفاده شده است
 • به طرز ماهرانه ای از  واژگان نامتعارف استفاده شده است، اما ممکن است گاهی اوقات اشتباهاتی در انتخاب کلمات و همنشینی وجود داشته باشد.
 • خطاهای نادری در املای کلمه مشاهده می‌شود.

نمره 8 در Grammatical Range and Accuracy (مربوط به تسک های 1 و 2)

 • از طیف وسیعی از ساختارها استفاده می‌کند.
 • اکثر جملات بدون خطا هستند.
 • فقط در موراد بسیار معدودی اشتباهات یا کاربرد نامناسب استفاده می‌شود.