برای آمادگی خوب برای آزمون اسپیکینگ آیلتس، باید با موضوعات مختلف و انواع سوالات اسپیکینگ آیلتس که ممکن است در روز آزمون با آنها مواجه شوید، آشنا شوید. همانطور که می‌دانید بخش اسپیکینگ آیلتس از سه قسمت تشکیل می‌شود. در قسمت اول از شما سوالاتی کلی در مورد سرگرمی‌ها یا فعالیت‌های روزانه پرسیده می‌شود، در قسمت دوم باید در مورد یک موضوع (که توسط Cue Card مشخص می‌شود) به مدت 2 دقیقه صحبت کنید و در قسمت سوم شما با اگزمینر درباره سوالات مربوط به صحبت خود در قسمت دوم بحث می کنید. در این صفحه نمونه‌هایی از سئوالات مربوط به قسمت‌های اول و دوم آزمون در اختیار شما قرار گرفته است تا با بررسی و تلاش برای پاسخگویی به آن‌ها آمادگی خود را برای بخش اسپیکینگ آزمون ارتقا بخشید.

IELTS Speaking Test - Part 1

Let’s talk about your home town or village:

 • what kind of place is it?
 • what’s the most interesting part of your town/village?
 • what kind of jobs do the people in your town/village do?
 • would you say it’s a good place to live? (why?)

Let’s move on to talk about accommodation:

 • tell me about the kind of accommodation you live in?
 • how long have you lived there?
 • what do you like about living there?
 • what sort of accommodation would you most like to live in?

Are you a student or do you work now?

 • Why did you choose this course/job?
 • Talk about your daily routine.
 • Is there anything about your course/job you would like to change?
 • I’d like to move on and ask you some questions about shopping.

Who does most of the shopping in your household?

 • What type of shopping do you like? (Why?)
 • Is shopping a popular activity in your country? (Why/why not?)
 • What type of shops do teenagers like best in your country?

Let’s talk about films.

 • How often do you go to the cinema?
 • What type of films do you like best? (Why?)
 • What type of films don’t you like? (Why not?)

IELTS Speaking Test - Part 2

Describe something that was broken in your home and then repaired
 • What it is
 • How it was broken
 • How you get it repaired
 • And how you felt about it
Describe a thing you cannot live without (not mobile or computer)
 • What it is
 • How long have you had it for
 • Why you cannot live without it
 • Explain how you felt when you were without it

Describe a place in a village that you visited

 • Where it is
 • When you visited this place
 • What you did there
 • And how you feel about this place

Describe a skill that you learned from older people

 • What the skill is
 • Who you learned it from
 • How you learn it
 • And how you feel about it