سعی کنید از اینکه مردم می گویند یادگیری زبان آلمانی می تواند دشوار باشد، ناامید نشوید. برخی از زبان‌آموزان ممکن است احساس دلهره کنند زیرا زبان شامل اشکال مذکر و مؤنث کلمات و همچنین کلمات مرکب و موارد زبانی است که به آنها عادت ندارند. اما این شبیه به بسیاری از زبان‌های دیگر (اروپایی) است و در نهایت، فقط بخشی از یادگیری قواعد و واژگان آلمانی است که می‌توان به آن تسلط پیدا کرد.