برای بیان مفاهیمی مثل "جل الخالق" یا "پناه بر خدا" یا "به قدرت خدا" در زبان انگلیسی می‌توان از عبارت "lo and behold" استفاده کرد.

مثال برای "جل الخالق" یا "پناه بر خدا" یا "به قدرت خدا" به انگلیسی:

  • I was sitting in a cafe when, lo and behold, my teacher walked in.


اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در مورد سطح زبانی خود به دست آورید می‌تواند در آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی آنلاین پردیس تاک شرکت کنید.