برای بیان مفهوم چشم غره رفتن به انگلیسی می‌توان از اصطلاح look daggers at sb استفاده کرد.

مثال برای چشم غره رفتن به انگلیسی

  • He looked daggers at Mary as if it had all been her fault.
  • او طوری به مری چشم غره رفت که انگار همه چیز تقصیر او بوده است.

دوره‌های آموزشی: کلاس گرامر انگلیسی