برای بیان مفهوم "منظوری نداشتن" یا "از روی قصد نگفتن" به زبان انگلیسی می‌توان از عبارت "not mean it" استفاده کرد.

به مثال‌ها توجه کنید:

  • I am sure he didn't mean it.