اسم های فرانسوی از نظر جنسیت مذکر یا مؤنث هستند. دستورالعمل هایی وجود دارد که به شناسایی جنسیت اکثر اسم ها کمک می کند، اما استثناهای زیادی وجود دارد و بنابراین، مگر اینکه کاملاً مطمئن باشید، همیشه بهتر است جنسیت ها را بررسی کنید و یک اسم و حرف معین آن را با هم یاد بگیرید.