در انگلیسی برای بیان مفهوم "شانه خالی کردن" یا "شرکت نکردن" یا "کناره گیری کردن" یا "ملحق نشدن" در زبان انگلیسی می‌توان از عبارت "opt out" استفاده کرد.


 مثال برای "شانه خالی کردن" یا "شرکت نکردن" یا "کناره گیری کردن" یا "ملحق نشدن" به انگلیسی:

  • Some employees may want to opt out of the new company regulations.