از زمان حال کامل یا Present Perfect برای صحبت در مورد رویدادهایی در گذشته نزدیک رخ داده و هنوز بر لحظه حال تأثیر دارند استفاده می‌شود.

ساختار فعل در حال کامل:

فعل در زمان حال کامل بر اساس فرمول زیر ساخته میشود:

Have / Has + Past Participle

در این فرمول Past Participle برای فعل‌های باقاعده با اضافه کردن "ed" به فعل ساخته می‌شود و برای فعل‌های بی‌قاعده با تغییر شکل در فعل ساخته می‌شود. برای اطلاعات بیشتر از فهرست فعل‌های بی‌قاعده زبان انگلیسی استفاده کنید.

کاربردهای زمان حال کامل در زبان انگلیسی:

از حال کامل می توان برای صحبت در مورد گذشته به روش‌های مختلف استفاده کرد.

برای بیان اطلاعات یا اخبار جدید

به مثال‌ توجه کنید:

 • Hi, I have arrived in London, my plane landed five minutes ago.

برای صحبت در مورد یک عمل تکراری که در یک دوره زمانی ادامه داشته یا دارد

به مثال‌ توجه کنید:

 • He has visited Paris every year since he was ten.

برای صحبت در مورد اتفاقی یا وضعیتی که در گذشته شروع شده و اکنون نیز برقرار است

به مثال‌ توجه کنید:

 • He has gone on a trip to Egypt.

GONE / BEEN در زمان حال کامل

been و gone هر دو در زمان حال کامل برای صحبت درباره رفتن به جایی استفاده می‌شوند، اما معانی متفاوتی دارند.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • A: I haven't seen Tom recently. Where is he?
 • B: He's gone to Florida.

در این مثال معنی پاسخ این است که Tom هنوز در Florida است.

 • A: Hi, Sarah. You are looking well.
 • B: Yes, I have been to Florida.

در این مثال معنی پاسخ این است که Sarah به Florida رفته و حال بازگشته است.

حال کامل در انگلیسی آمریکایی

در  مقایسه انگلیسی آمریکایی (American English) و انگلیسی بریتانیایی (British English) می‌توان دید که معمولا در مواردی که در انگلیسی بریتانیایی از حال کامل استفاده می‌شود در انگلیسی آمریکایی از گذشته ساده استفاده می‌شود.

به مثال‌ها توجه کنید:

 • No dessert for me! I ate too much. (US)
 • No dessert for me! I have eaten too much. (UK)

و یا

 • I can't find my passport. Did you see it? (US)
 • I can't fine my passport. Have you seen it? (UK)