برای بیان مفهوم مستعد چیزی بودن یا آماده چیزی بودن به انگلیسی میتوان از عبارت "prone to" استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • People with fair skin who sunburn easily are prone to skin cancer.

 


استفاده مناسب از اصطلاحات در هنگام مکالمه انگلیسی می‌تواند روند مکالمه را سریع و طبیعی‌تر کند. بنابراین به زبان‌آموزان توصیه می‌شود در زمان اسپیکینگ در صورت نیاز از اصطلاح مناسب برای بیان معانی مورد نظر خود بهره جویند. پردیس تام مجموعه از اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی را بر اساس معادل‌های فارسی آن در اختیار زبان آموزان قرار داده است..