معادل انگلیسی واژه بازسازی کردن واژه renovate است.

  • The cinema is going to be closed for two months while the owners renovate it.

برای واژه Renovate می‌توان از همایندهای زیر نیز استفاده کرد:

  • newly, recently, completely, extensively, fully, totally, beautifully, carefully, sympathetically, tastefully, thoughtfully

دوره‌های آموزشی: کلاس مکالمه انگلیسی