انتشارات Routledge که امروز بخشی از Taylor & Francis Group است و هر سال هزاران کتاب و مجله را در زمینه‌های علوم انسانی، علوم رفتاری، آموزش، حقوق و علوم اجتماعی منتشر می‌کند در سال 1836 توسط George Routledge تاسیس شد. هدف Routledge به عنوان یک ناشر پیشرو و دانش‌ساز اتصال و حفظ جوامع دانشمندان، مربیان و متخصصان و اطمینان از تاثیرگذاری حداکثری دانش و تخصص آنان است. Routledge با انتشار حدود 1800 مجله و 5000 کتاب جدید در سال بزرگترین ناشر دانشگاهی جهانی در زمینه علوم انسانی و اجتماعی است.

برخی از کتاب‌های منتشر شده Routledge در حوزه زبانشناسی کاربردی و آموزش زبان عبارتند از:

  • Modern French Grammar
  • Modern Italian Grammar
  • Modern German Grammar
  • Second Language Acquisition - The Basics (Gregory D. Keating)
  • Teaching Second Language Writing (Paul Hartley)
  • Teaching Second Language Writing (Charlene Polio)
  • Second Language Grammar - Learning and Teaching (William E. Rutherford)
  • Second Language Acquisition - An Introductory Course (Susan M. Gass, Jennifer Behney, Luke Plonsky)
  • Second Language Learning Theories - Fourth Edition (Rosamond Mitchell, Florence Myles, Emma Marsden)