صحبت کردن در مورد زمان (و ساعت) در زبان انگلیسی کار پیچیده ای است زیرا تنوع بازه های زمانی بسیار زیاد است. اما سوالات اساسی و پرکاربردی برای پرسیدن زمان وجود دارد. نمونه از این سوالات در ادامه آمده است.

 • Would you mind tell me the time, please ?
 • Do you have the time ?
 • What time is it ?
 • What is the time ?
 • Do you know what the time is it ?
 • Can you tell me the time, please ?
 • What time do you make it ?
 • Have you got the right time ?
 • Could you tell me the time, please ?
 • Do you happen to have the time ?

برای پاسخ به این پرسش ها هم میتوان از نمونه های زیر استفاده کرد.

 • It is 04:45 PM. (The most used)
 • It is exactly 05:08 AM .
 • It is about 07:19.
 • Sure, It is 09:17.
 • It is eleven past nine.
 • The time is six O’clock.
 • Sorry, I’m not wearing a watch.