در Attitude Questions در بخش لیسنینگ تافل درک نگرش گوینده یا احساسات او را در مورد چیزی مورد سنجش قرار می‌گیرد. در این  گونه سئوالات پرسش‌هایی مانند

  • What is the professor's attitude?
  • What does the student think about…?
  • What can be inferred…?

مشاهده می‌شود و برای بیان نگرش (Attitude) هم معمولا از عبارت‌هایی مانند

  • "What I think…"
  • "It seems to me…"

استفاده می‌شود. وقتی به Attitude Questions پاسخ می دهید، به لحن صدای گوینده گوش دهید. به عنوان مثال، اگر در یک مکالمه کسی عذرخواهی را بپذیرد، لحن او ملایم و قابل درک خواهد بود.

به فیلم آموزشی مرتبط به Attitude Questions بخش لیسنینگ آزمون تافل توجه کنید.