زمان آینده کامل استمراری می‌تواند برای پیش‌بینی طول یک فعالیت در آینده استفاده شود. برای ساختن زمان آینده کامل استمراری از فرمول زیر استفاده می‌شود.

Will + Have + Been + Verb + ing

به مثال‌ها توجه کنید:

  • By the time this is all ready, Andy will have been cooking all day!
  • By the time I arrive home, I will have been driving for six hours.
  • By this time next month, I will have been studying English for a year!
  • He will have been waiting for two hours by the time she arrives.
  • This case will have been going on for over a year before it settled.


دوره‌های آموزشی: کلاس آیلتس آنلاین