تفاوت اساسی بین Wage و Salary در این است که به حقوق بگیر مبلغ ثابتی در هر دوره زمانی پرداخت می‌شود ولی Wage به شکل ساعتی و یا بر اساس یک کار مشخص پرداخت می شود. به شخصی که حقوق دریافت می‌کند، در هر دوره پرداخت مبلغ ثابتی پرداخت می‌شود که مجموع این پرداخت‌های ثابت در طول یک سال کامل به مبلغ حقوق جمع می‌شود.