برای بیان مفهوم منتظر چی هستی به انگلیسی می‌توان از اصطلاح what are you waiting for استفاده کرد.

مثال برای منتظر چی هستی به انگلیسی

  • Well, what are you waiting for? Go and apologize.