همه ما می‌دانیم که will و be going to برای اشاره به رویدادی در آینده استفاده می‌شود. ولی این دو تفاوت‌هایی هم با یکدیگر دارند. این مقاله به این تفاوت‌ها می‌پردازد.

will

وقتی تصمیمی را در لحظه صحبت کردن در مورد آینده میگیریم از will استفاداه می‌کنیم.

به مثال توجه کنید:

  • What do I want to drink? I Think I will have a coffe.

از will می‌شود برای پیش‌بینی‌هایی که بر اساس چیزی که ما انتظار داریم رخ دهد استفاده کرد.

به مثال توجه کنید:

  • I will probably be late because the buses are often delayed.

be going to

وقتی تصمیمی را قبل از صحبت کردن گرفته باشیم از be going to استفاده می‌کنیم.

به مثال توجه کنید:

  • I know what I want. I am going to have a teah.

از be going to می‌شود برای پیش‌بینی‌هایی که بر اساس شواهد است استفاده کرد.

  • Look at those black clouds. It is going to rain soon.